Cty CP TMDV Văn hóa Sự kiện Việt D.A.C - Chào Mừng APEC 2017